Algemene Voorwaarden Blue Finn Charters N.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door of namens de gebruiker, hierna te noemen Blue Finn Charters N.V. (hierna: “BFC”), tegenover een wederpartij gedaan worden of zijn en/of op overeenkomsten die met Blue Finn Charters N.V. zijn of worden gesloten.

1.2 Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met BFC een overeenkomst sluit en/of iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van de door BFC aangeboden vaardiensten.

Artikel 2. Voorschriften

2.1 Het is een wederpartij ondermeer uitdrukkelijk niet toegestaan om op door BFC georganiseerde activiteiten, waaronder uitdrukkelijk begrepen door haar georganiseerde vaartochten (de “Activiteiten”):

i. aan boord van de bij de Activiteiten gebruikte schepen  (de “Schepen”) te rennen of anderszins gevaarlijk en/of risicovol gedrag te vertonen;

ii. hinder te veroorzaken, van welke aard dan ook, voor medepassagiers,  medewerkers van BFC en andere schepen;

iii. eigen eten en drank, zowel alcoholisch als non-alcoholisch, te nuttigen;

iv. excessief alcohol te nuttigen;

v. zonder toestemming van medewerkers van BFC van boord van de Schepen te springen;

vi. zonder toestemming van medewerkers van BFC het touwwerk en andere apparatuur en onderdelen van de Schepen te beroeren;

vii. gebruik te maken van de reddingsboten van de Schepen, tenzij sprake is van een noodsituatie;

viii. drugs, explosieven, wapens en/of gevaarlijke stoffen met zich te dragen dan wel aan boord van de Schepen te brengen;

ix. luide muziek af te spelen zonder toestemming van medewerkers van BFC; en

x. (huis)dieren aan boord van de Schepen te brengen en/of te houden.

2.2 Wederpartij dient te allen tijde en in iedere situatie de instructies van het personeel van BFC volledig en nauwgezet op te volgen.

2.3 BFC is te allen tijde gerechtigd bij overtreding van bovengenoemde voorschriften deelname van de Wederpartijen aan de Activiteiten te ontzeggen in welk geval wederpartij in geen enkel geval aanspraak maakt op (terug)betaling van enig bedrag of vergoeding.

Artikel 3. Veiligheid

3.1 Wederpartij verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn dat deelname aan de Activiteiten en/of het varen op de Schepen risico’s met zich brengt waaronder, maar niet beperkt tot, schade aan zaken en letsel ten gevolge van golfslag, wind(stoten), zeestroming, regenval en/of zonnebrand.

3.2 Door gebruik te maken van die diensten van BFC, waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen  het deelnemen aan de Activiteiten, aanvaardt wederpartij uitdrukkelijk deze risico’s en gaat zij volledig ermee akkoord dat deze risico’s geheel voor eigen rekening van wederpartij komen.

3.3 Wederpartij verklaart uitdrukkelijk te kunnen zwemmen en in goede gezondheid te verkeren. Bij enige twijfel over de zwemvaardigheid en/of gezondheid bij deelname aan de Activiteiten zal wederpartij te allen tijde voorafgaand overleg met medewerkers van BFC voeren.

3.3 Aan boord van de Schepen is voor iedere passagier een reddingsvest aanwezig die kosteloos gedurende de volledige duur van de Activiteiten kan worden gedragen.

3.4 Indien en voor zover tijdens de Activiteiten eten en drank door BFC aan wederpartij is inbegrepen en/of wordt aangeboden zal wederpartij medewerkers van BFC voorafgaand aan het nuttigen van dat eten en die drank informeren over eventuele voedselallergieën en voedselintoleranties en overige omstandigheden die tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Het nuttigen van dat eten en die drank komt in alle gevallen – ook zonder het bestaan van hiervoor genoemde allergieën, intoleranties en omstandigheden – volledig voor eigen risico van wederpartij.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 BFC is in geen geval aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade en/of nadeel dat ten gevolge van de Activiteiten of anderszins door (het nalaten van) handelingen BFC wordt geleden, tenzij een dergelijke schade en/of nadeel het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen door BFC.

4.2 Wederpartij vrijwaart BFC volledig voor enige schade die door toedoen van wederpartij tijdens de Activiteiten door derden wordt geleden.

4.3 Indien en voor zover BFC desondanks jegens wederpartij aansprakelijk is voor door haar geleden schade en/of nadeel zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag van ANG 10.000.

Artikel 5. Annulering

5.1 Indien de wederpartij de overeenkomst om welke reden dan ook opzegt, ontbindt of anderszins beëindigt, al dan niet voortijdig, dan is BFC in geen enkel geval gehouden tot terugbetaling van enige door wederpartij of door een derde ten behoeve van wederpartij, tenzij partijen anders overeenkomen. Tevens maakt BFC in dergelijk geval aanspraak op volledige betaling uit hoofde van de (beëindigde) overeenkomst tussen haar en wederpartij.

5.2 Indien de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst niet verschijnt, dan zal er geen restitutie plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Voor ons annulering- en betalings beleid klik hier

Artikel 6 Overig

6.1 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk overeen te zijn gekomen alvorens
deze in de plaats treden van enige bepaling in deze voorwaarden.

6.2 Op deze voorwaarden, de overeenkomst met wederpartij, alle (overige) diensten van BFC en alle geschillen die tussen wederpartij en BFC ontstaan is het recht van Curaçao van toepassing. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is in alle gevallen exclusief bevoegd om van deze geschillen in eerste aanleg kennis te nemen.

× How can I help you?